1 Dünya Savaşı

1. Dünya savaşı, birinci dünya savaşı tarihimizde görülen en büyük savaşlardan birisidir. Bir çok dünya devleti bu savaşa katılmıştır. Savaş bin dokuz yüz on dört ve bin dokuz yüz on sekiz yılları arasında olmuştur. Şimdi bu savaşın genel olarak nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verelim.

1. Dünya savaşının nedenleri
 • Fransız ihtilali sonucunda ortaya milliyetçilik akımı çıkmıştır ve bu nedenle her millet kendi devletini kurmak istemiştir.
 • Sanayi inkılabı ile beraber sömürgecilik hız kazanmıştır.
 • Devletler arasında ham madde ve pazar rekabeti oluşmuştur.
 • Avrupa devletleri arasında silahlanma yarışmaları ve bloklaşmalar görülmeye başlanmıştır.
 • Almanya kendisine yeni ham madde kaynakları aramaya başlamıştır.
 • Almanya ile İngiltere arasında rekabet oluşmuştur.
 • Rusya'nın Boğazları ele geçirmek ve Akdeniz'e inmek istemesi
 • Japonya'nın Asya ve büyük Okyanus üzerine yayılmak istemesi bu savaşın başlamasına neden olmuştur.
1. Dünya savaşı, savaş aşamalarında ülkeler arasında bloklaşmalar oluşarak itilaf devletleri ve ittifak devletleri gibi kavramlar oluşmuştur. Almanya, Avusturya Macaristan, İtalya devletleri üçlü ittifak devletlerini oluşturmuşlardır. Daha sonra İtalya bu gruptan ayrılmış ve Osmanlı devleti, Bulgaristan bu gruba dahil olmuşlardır. Bu devletlere karşı olarak İngiltere, Fransa, Rusya üçlü itilaf devletlerini kurmuş ve ardından İtalya, Sırbistan, Japonya, ABD ve Yunanistan bu gruba katılmıştır.
Bu gruplar oluşurken ham madde ve pazar arayışları ve siyasi düşünceler etkili olmuştur. Savaş yirmi sekiz haziran da Saraybosna kentine ziyarete gelen Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırbistanlı tarafından öldürülmesi ile alevlenmiştir. Tarih de bu olay kıvılcım olay olarak bilinir. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açınca ardında tüm dünyaya yayılmış ve birinci dünya savaşı başlamıştır. Osmanlı devleti Avrupa iki bloğa ayrılınca yalnızlık endişesine kapılarak diplomatik bir beraberlik sağlamak adına Almanya'nın yanında savaşa girme kararı almıştır. Savaşa girmek de amacı kaybettiği toprakları geri almak istemesi, Almanya'nın desteği ile ülkenin çöm daha iyi kalkınabileceğini düşünmesi ile savaşa girmiştir. Almanya da Osmanlıyı yanına alarak yeni cepheler açacağını, Osmanlı'nın petrol kaynaklarından yararlanacağını, Osmanlı Halife'sinin dini gücünü kullanmayı, Boğazlardan faydalanmayı amaçlamıştır.

Osmanlı devletinin birinci dünya savaşına girmesi, Osmanlı'nın savaşa girmesi ile bir çok yeni cephe açılmıştır. İttifak devletlerinin yükü biraz hafiflemiştir. Osmanlı bir çok cephede savaşmıştır. Bunlar Kafkas cephesi, Irak cephesi, kanal cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye Filistin cephesi, Hicaz ve Yemen cephesi, Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaşmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında İngiltere Fransa ve İtalya kendi arasında gizli anlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlamıştır. Bu anlaşmalarda İstanbul, boğazlar, Trabzon'a kadar olan kıyılar, Erzurum, Van, Bitlis Rusya'ya verilmiştir. On iki ada, Antalya ve çevresi, Konya, aydın, İzmir İtalya'ya verilmiştir. Musul hariç tüm Irak İngiltere'ye verilmiştir. Adana, Antakya, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa'ya bırakılmıştır.

Amerika birleşik devletlerinin birinci dünya savaşına girmesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Wilson bir barış yapılması gerektiğini ve bunun için yapılması gereken esasları Wilson ilkeleri olarak açıkladı. Bu ilkeler,

Wilson ilkeleri,
 • Galip olan devletler yenilmiş olan devletlerden savaş tazminatı almayacaklar.
 • Barış anlaşmaları herkes tarafından bilinerek yapılacak.
 • Uluslararası olan ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında eşitlik esas olacak.
 • Ülkeler arasındaki silahlanma yarışları sona erecek.
 • Devletler arasında olan anlaşmazlıkların çözülmesi için milletler cemiyeti kurulacak.
 • Osmanlı imparatorluğu Türk bölgelerine kesin egemen olma Hakkı verilecek.
 • Boğazlar her devlete açık olacak.
Bu ilkeler çok insancıl olan ilkeler olmasına rağmen sömürgeci devletlerin çıkarlarına ters düşmüştür. Bu nedenle pek uygulamamış fakat uyguluyor gibi görünmüşlerdir. Sömürgecilik anlayışı yerine adını değiştirerek manda ve himaye sistemini kurmuşlardır. İttifak devletleri ise bu ilkeler doğrultusunda barış için ümitlenmişlerdir. Fakat bu ilkeler bir barış getirmemiştir.

1. Dünya savaşının sona ermesi, anlaşma devletleri mağlup edilmiş ve bu devletlerle tek tek anlaşmalar imzalanmıştır. Ardından da Paris Barış konferansı düzenlenerek savaşın bitmesi için bir anlaşma taslağı hazırlanmıştır. Bu anlaşmalar ile yenilen devletler büyük toprak kayıpları yaşamış. Siyasi,askeri ve ekonomik alanda güçsüzleşmişler. Yeni devletler kurulmuş, sömürgeler el değiştirmiştir.

1. Dünya savaşı genel sonuçları
 • Bu savaştan en karlı çıkan ülke İngiltere olmuştur.
 • Fransa isteklerini elde edememiştir.
 • Litvanya, Çekoslavakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan bağımsız birer devlet olmuşlardır.
 • Dünya Barış'ını koruyabilmek için milletler cemiyeti kurulmuştur.
 • Savaş sonunda Osmanlı imparatorluğu, Avusturalya Macaristan imparatorluğu, Rus çarlığı, Alman imparatorluğu yıkılmıştır.
 • Sömürgecilik yerini manda ve himaye sistemine bırakmıştır.
 • Yenilen devletler rejim değişikliğine gitmiştir.
 • Bu savaşta ilk kez kimyasal silahlar, tanklar ve deniz altılar kullanılmıştır.
 • Kominizm, nazizm, faşizm gibi baskıcı yönetimler ortaya çıkmıştır.

1 Dünya Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

1 Yorum Yapılmış "1 Dünya Savaşı"
Ya Keşke Hangi Devletler Neden Savaşa Girdi Onlarıda Yazsaydınız Çok İyi Bir Site Olurdu
Berna Demir . 2016-11-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Bosna Savaşı
Bosna Savaşı, Savaşın en çirkin yüzünü ortaya koyan bu savaş 1992 yılının Nisan ayın da başlayıp, 1995 yıllının eylül ayına kadar sürmüştür. Tarihin en karanlık ve kanlı savaşlarından biridir. Üç yıldan fazla süren bu savaş büyük kayıplarla sonuçlanm...
Otuz Yıl Savaşları
Otuz yıl savaşları, 17. yüzyılda meydana gelen savaşların içerisindedir. 1618 -1648 yılları arasında Hristiyanlığın Avrupa kıtasında ki mezhep kavgaları sebebinden bu savaşlar meydana gelmiştir. Ayrıca bu savaşa birçok devlet katılmıştır. 30 Yıl sava...
7 Yıl Savaşları
7 yıl savaşları, 1756 ile 1763 yıllarında Avrupa devletleri arasında 7 yıl boyunca süren savaşlardır.Avusturya Veraset savaşları Fransa ile Prusya’ nın üstünlüğü ile sona ermiştir ve sonucunda 1748 yılında Ekslaşapel Antlaşması imzalanmıştır. Fakat ...
Uhud Savaşı
Uhud Savaşı, Uhud dağının eteklerinde başlayan Uhud savaşı 23 Mart 625 yılında cumartesi günü başlamıştır. Bu savaş Medine'de ki Müslümanlar ile Mekke'de ki Ebu Süfyan'ın ordusu ile yapılmıştır. Hicret'in 3. yılında Kureyşlilerin Bedir'in intikamını ...
İnebahtı Deniz Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı donanması ve Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefiklerinin İnebahtı denilen yerde yaptıkları savaşa İnebahtı Deniz Savaşı denir. İnebahtı Deniz Savaşının Nedenleri,Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ı fethi.Haçlı ittifakı...
2 İnönü Savaşı
2. İnönü Savaşı, Birinci İnönü Savaşından kısa bir zamanın ardından Yunanlılar tekrardan saldırıya geçtiler. İkinci İnönü Savaşı 23-31 Mart 1921 tarihlerinde meydana geldi.Yunan saldırısının başlamasında şunlar etkili olmuştur: Londra Konferansında s...
Sıffin Savaşı
Sıffin savaşı, net olarak bilinmese bile 657 yılında ilk fitne sırasında çıkmıştır. İslam devleti ile Suriye valisi arasında yapılan bu savaş mekan olarak Arapça isimli olan Sıffin'de yapıldığı için Sıffin savaşı olarak bilinmektedir. Süre kısa olsa...
Çanakkale Savaşı Komutanları
Çanakkale Savaşı Komutanları, Devrinin en büyük ve en kapsamlı savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk Tarihinin ve Dünya Tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Türklerin en büyük savaşlarından olup dünya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve bir millet...
Mohaç Meydan Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bu savaş sonrasında Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğunun himayesi altına girmesiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı ordu...
Hendek Savaşı
Hendek Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılmış olan son savaştır. Hendek savaşı hicretin beşinci yılında yani 627 senesinde yapılan son savaş niteliğindedir. Müslümanlar hendek savaşında hendek kazarak savaş stratejisi oluşturd...
Vietnam Savaşı
Vietnam Savaşı, Diğer bir adı ile Çinhindi savaşı olarak ta bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve destekçisi Güney Vietnam ile Kuzey Vietnam, Çin, Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen bu savaş 1965 yılında başlamış ve yaklaşık olarak 1975 yılına k...
Sakarya Savaşı
Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşı esnasında Türkler ve Yunanlar arasında yapılan savaştır. 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiştir. Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşının kaderini belirleyen bir savaş olmuştur. Sakarya Sav...

Talas Savaşı

Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen Araplar arasında Talas ırmağı kenarında karşılaşmaları sonucunda meydana gelmiş bir savaştır. ...

Savaş

Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları cenklerdir. Savaş, uygulanan kuvvetlere ve yapılış biçimine göre çeşitlere ayrılır. Silahlı bi...

Maltepe Savaşı

Maltepe savaşı, bir diğer ismi de Pelekanon muharebesi olarak bilinir. Bu savaş Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki fetihleri sebebiyle İzmit'e kadar ilerlemiş olmasının sonucunda Bizans imparatorluğunun bu ilerlemeye karşı tepkisi sonucu mey...

Napolyon Savaşları

Napolyon Savaşları, Fransa’da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güçlü devletlerinin oluşturduğu birliklerle arasında gerçekleşen savaş zamanıdır. Başlangıç...

Cemel Savaşı

Cemel Savaşı, 656 yılında Halife Ali bin Ebu Talib ile İslam Peygamberimiz Muhammed 'in dul eşi Aişe'nin tarafları arasında Basra'da gerçekleşen bir savaştır. Müslümanların arasındaki ilk iç savaş olarak bilinir. Diğer bir söyleyişe göre ...

Yermük Savaşı

Yermük Savaşı, Yarmuk muharebesi ya da Yermük savaşı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Doğu Romalıların Yarmuk'ta yaptığı, Doğu Roma ve Arap'lar arasında en büyük savaş muharebesidir.Savaşın Başlangıcı; ...

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan günümüzde Sarayakpınar olarak anılan ve bu savaşın yapıldığı yer anlamında kullanılan ...

Irak Savaşı

Irak Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulan çok uluslu koalisyon kuvvetlerinin bir askeri hareket ile Irak'a girmesi sonucu ortaya çıkan savaş Irak Savaşı olarak bilinir. Bu savaş İkinci Körfez ...

Kırım Savaşı

Kırım savaşı, Osmanlı devleti ile Rusya arasında çıkmış ve oldukça şiddetli geçmiş bir savaştır. Bu savaş tam olarak 4 ekim 1853 yılında başlayarak 30 mart 1856 yılına kadar devam etmiş üç yıllık bir savaştır. Osmanlı ile Rusya arasında geçen ...

Bedir Savaşı

Bedir savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli Müslüman olmayan müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş 13 Mart 624 yılında yapılmış olan bir savaştır. Müslümanlar ise müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaştır ve İslam tarihi açısından ol...

2 Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı Öncesi Kuruluşlar; I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya ve Çekoslovakya'nın Romanya ile anlaşarak Alman, Macar ve Bulgar tehlikesine karşı güvenliklerini korumak amacıyla kurdukları işbirliği ve ittifak sistemidir...

Kösedağ Savaşı

Kösedağ savaşı, Anadolu Selçukluları ve Moğollar arasında 3 Temmuz 1943 yılında geçmiş bir savaştır. Bu savaşın önemi savaşta oldukça ağır bir yenilgi alan Anadolu Selçuklu Devletinin, savaş sonrasında yıkılma sürecine girmiş olmasıdır. Tarihi...

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı, İtalya 19. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerindeki sömürgecilik faaliyetini arttırmaya çalışmıştır ancak siyasi birliğini geç kurmasından kaynaklı olarak Habeşistan'a yapmış olduğu saldırıda başarısız olmuştur. Habeşist...

Kore Savaşı

Kore Savaşları, Kuzey Kore'de Vatan Kurtuluş Savaşı, Güney Kore'de Han-Guk Savaşı veya 25 Haziran Olayı 1950-1953 tarihleri arasında gerçekleşen, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında olan savaştır. Soğuk Savaş dönemindeki ilk sıcak çatışma olarak...

Ridaniye Savaşı

Ridaniye savaşı, Memluk Sultanlığı ve Osmanlı Devleti arasında 22 Ocak 1517 tarihinde geçen bir savaştır. Savaşın sonunda Sultan 1. Selim komutasındaki Osmanlılar galip gelmiştir.Osmanlı Devletini Ridaniye Savaşına sürük...

İstiklal Savaşı

İstiklal Savaşı, Anadolu da milli uyanış ile Sivas, Trabzon, Erzurum, Samsun bölgeleri ile bu bölgelere komşu olan yerlerde bir otorite teçhiz edilmiştir. Galip olan devletlerin bu bölgelerdeki meydan gelen şikayetleri üzerine ortaya çıkan asa...

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş savaşının amacı öncelikle ülkenin bütünlüğünü korumak ve ulusun egemenliğine dayalı olarak bağımsızlığını sağlaması amacıyla yapılan toplu harekettir.Türk devleti kurmak için bütün halkın hareket etmesi ile yaşanılan savaşlardan en bü...

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş; İki güçlü devlet olan, ABD önderliğinde Batı Bloku ile, Sovyetler Birliği nin önderliğinde olan Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan, 1947'den 1991'e kadar sürmüş olan, uluslararası siyasi ve askeri gerginlik soğuk savaş olarak ad...

1 İnönü Savaşı

1.İnönü Savaşı: Kurtuluş savaşı yıllarında Yunanlılarla yapılan ilk savaş 1. İnönü savaşıdır ve bu savaş ismini İsmet İnönü den almıştır. Bu yazımızda sizlere 1. İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. 1. İnönü z...

Din Savaşları

Din Savaşları, Dinler arasında farklı görüşlerden kaynaklı olan savaşlar din savaşları olarak nitelendirilmektedir. Bir dine mensup olan bir grup ile farklı bir dine mensup olanların dinlerine verilecek zarar veya aynı din çatısı ...

 

Bosna Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
7 Yıl Savaşları
Uhud Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı
2 İnönü Savaşı
Sıffin Savaşı
Çanakkale Savaşı Komutanları
Mohaç Meydan Savaşı
1 Dünya Savaşı
Hendek Savaşı
Vietnam Savaşı
Sakarya Savaşı
Talas Savaşı
Savaş
Maltepe Savaşı
Napolyon Savaşları
Cemel Savaşı
Yermük Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Irak Savaşı
Kırım Savaşı
Bedir Savaşı
2 Dünya Savaşı
Kösedağ Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Kore Savaşı
Ridaniye Savaşı
İstiklal Savaşı
Kurtuluş Savaşı
Popüler İçerik
Talas Savaşı
Talas Savaşı, 751 yılında Çinlilerle araplar arasında yapılan bu savaş, Doğu hattından batıya ilerleyen Çinliler ile Asya'dan doğuya doğru ilerleyen A...
Savaş
Savaş, ülkelerin veya bir ülkelerin içinde bulunduğu toplulukların birbirlerine arzularını zorla kabul ettirmek adına, kuvvet uygulayarak yaptıkları c...
Maltepe Savaşı
Maltepe savaşı, bir diğer ismi de Pelekanon muharebesi olarak bilinir. Bu savaş Osmanlıların Kocaeli yarımadasındaki fetihleri sebebiyle İzmit'e kadar...
Napolyon Savaşları
Napolyon Savaşları, Fransa’da gerçekleşen Devrim Savaşlarının hemen ardından Napolyon liderliğinde Fransa ile Avrupa'nın diğer farklı ve oldukça güç...
Cemel Savaşı
Cemel Savaşı, 656 yılında Halife Ali bin Ebu Talib ile İslam Peygamberimiz Muhammed 'in dul eşi Aişe'nin tarafları arasında Basra'da gerçekleşen bir s...
Yermük Savaşı
Yermük Savaşı, Yarmuk muharebesi ya da Yermük savaşı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Doğu Romalıların Yarmuk'ta yaptığı, Doğu Roma ve A...
Sırpsındığı Savaşı
Sırpsındığı savaşı, Osmanlı tarihinde oldukça önemi olan savaşlar arasındadır. Sırpsındığı Sırpların kırıldığı savaş ya da Edirne'nin kuzeydoğusunda b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Bosna Savaşı
Otuz Yıl Savaşları
7 Yıl Savaşları
Uhud Savaşı
İnebahtı Deniz Savaşı
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Savaş Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Savaş Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018